10/9

Kitsuki shrine 杵築神社

Kitsuki shrine 杵築神社, 34°42’29.2″N 135°43’58.1″E